Regulamin

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.kasa-fiskalna-24.pl

prowadzony jest przez firmę:

 

 

F.H.U. JIMI

ul.Pułaskiego 7/6

42-300 Myszków

tel. (34) 315-70-90

tel. kom. 602479262

e-mail: jimi@jimi.com.pl

REGON 151386330

NIP 754-210-01-44

 

2.Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

3.Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1. Regulamin – niniejszy regulamin.

2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.

3. Przedmiot transakcji - towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

5. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

7. Sklep Internetowy F.H.U. JIMI – serwis internetowy dostępny pod adresem www.kasa-fiskalna-24.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

8. Strona – Usługodawca / Sprzedający i Klient.

9. Strona Sklepu – strona znajdująca się pod adresem www.kasa-fiskalna-24.pl

10.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§3. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 

1.Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronie www sklepu internetowego www.kasa-fiskalna-24.pl oraz oferowane w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl

2.Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym www.kasa-fiskalna-24.pl oraz na aukcjach portalu Allegro.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

3.Ceny produktów oferowanych przez Sprzedawcę w sklepie internetowym www.kasa-fiskalna-24.pl oraz na aukcjach portalu Allegro.pl podawane są w złotych i zawierają podatek VAT. Ceny brutto produktów nie obejmują kosztów przesyłki.

4.Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową. W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie www.kasa-fiskalna-24.pl/pl/reg.

5. Aby poprawnie się zarejestrować Klient obowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.

6. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:

- wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie F.H.U. JIMI i wykorzystanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 133 poz. 883. Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z nabywcą wyłącznie przez Sprzedającego,

- dokonuje akceptacji regulaminu sprzedaży sklepu internetowego www.kasa-fiskalna-24.pl,

- wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.

7.Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest anulowane.

8.Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: od 1 do 10 dni roboczych

9.Dostawy produktów zamawianych w sklepie internetowym www.kasa-fiskalna-24.pl oraz zakupionych w ramach portalu internetowego Allegro.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

§3. PŁATNOŚCI

 

1. Płatność za realizację zamówienia następuje poprzez przelew, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata) nr: 90105011681000002210308330 ING O. w Myszkowie, lub gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu.

2. Sklep wystawia faktury VAT na życzenie Klienta.

 

§4. DOSTAWA

 

1. Koszt dostawy zamówionych towarów podawany jest przez Sprzedającego przed dostawą towaru do Klienta. Koszt zależy od wagi i wielkości paczki.Przesyłki dostarczane są przez firmę kurierską.

Paczka do 30kg – 20zł

Paczka powyżej 30kg - 45zł

Produkty wielkogabartowe – 80zł

Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy na ul. Pułaskiego 7 pokój nr 6 w Myszkowie.

2.W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta z uwagi na brak dostępności oferowanego produktu sprzedający w terminie 7 dni zawiadomi o tym Klienta i dokona zwrotu wpłaconej kwoty.

 

§5. REKLAMACJE I ZWROTY

 

1.Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuje prawo do reklamacji.

2.Klient jest zobowiązany do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera przed potwierdzeniem odbioru przesyłki. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan opakowania, taśm, plomb na przesyłce. W przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia należy sporządzić z kurierem protokół reklamacji, podając przyczyny odmowy odbioru.

3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braków ilościowych wewnątrz przesyłki, należy sporządzić z kurierem protokół reklamacji i podać jej przyczyny.

4. Do reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz reklamacji dotyczących braków ilościowych niezbędny jest protokół sporządzony w obecności kuriera, oraz fabryczne opakowanie produktu.

5.Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. O prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz.827) przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość , bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.Nabywca jest zobowiązany do dostarczenia do firmy JIMI stosownego oświadczenia na piśmie na nasz adres: F.H.U. JIMI ul. Pułaskiego 7/6, 42-300 Myszków lub w postaci elektronicznej na jimi@jimi.com.pl. W takim przypadku firma JIMI – po uprzednim sprawdzeniu stanu odesłanego towaru – zwróci nabywcy w całości kwotę równą cenie towaru. (Punkt nie dotyczy towaru poddanego na życzenie klienta indywidualnym zmianom, które uniemożliwiają przywrócenie pierwotnej konfiguracji i parametrów technicznych danego sprzętu bez utraty wartości).

6.Powyższe uprawnienie przysługuje wyłącznie Klientowi dokonującemu zakupu produktu w sklepie internetowym oraz przez portal Allegro.pl (umowa zawarta na odległość).

7.W przypadku odbioru osobistego w sklepie Sprzedającego, umowa z Klientem zawierana jest w siedzibie firmy. W takim przypadku klientowi nie przysługuje uprawnienie do zwrotu towaru w ciągu 14 dni od dnia zakupu bez podania przyczyny.

8. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą

ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed

wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

 

 

Wzór

 

Miejscowość, data

 

………………………………………

 

………………………………………

 

………………………………………

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

Adres konsumenta(-ów)

 

 

 

Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie

 

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

 

 

 

 

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

 

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

 

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

 

 

 

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………

 

Podpis konsumenta(-ów)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić

 

1 podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

 

2 podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

 
 

Copyright © kasa-fiskalna-24

Sklep internetowy Shoper.pl